5. Ulusal Verimlilik Kongresi

 

 

Çeşitli Sektörlerde Enerji Verimliliği Uygulamaları

   Enerji Performans Sözleşmesi İle Atık Su Isı Geri Kazanımı Sistemi
   Karayolu Taşımacılığında Yeşil Lojistik Uygulamalarının Verimlilik Artışına Etkileri
   Üniversite Kampüsünde Enerji Verimliliğine Yönelik Enerji Sistemleri İle Yapı Uygulamaları Entegrasyonu


İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik

  167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Hakkında ILO Sözleşmesi’nin İnşaat Sektörünün Verimliliği Üzerine Etkisi
  Çalışma Yaşamında Kronik Hastalıklar ve Absentizm ve Presentizm İle İlişkisinin Belirlenmesi
  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Verimlilik Üzerindeki Etkisi Bir Literatür Araştırması


İşgücü Verimliliğini Belirleyen Etmenler 1

  İk verimliliğine Etkisi Açısından Çalışma Şartları
  İş Tatmini İle Çalışan verimliliği İlişkisinde Örgütsel Güven ve Etik Değerlerin Rolü Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
  İş-Yaşam Dengesi ve Çalışan-Dostu Kurumlar Bağlamında Kurumsal İletişim ve Verimlilik
  Kamu Sektöründe Çalışanların Motivasyonlarının, Verimlilik Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Saha Çalışması


İşgücü Verimliliğini Belirleyen Etmenler 2

  Bir Akü Firmasında İşgücü verimlilik Analizi
  Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkileri
  İnsan Kaynağı Temini ve Seçimi Yöntemlerinin Doğru İşe Doğru Çalışan Belirlenmesine Etkisi


İşletme Dinamikleri ve Verimlilik

  Bölge, Ölçek ve Sektör Düzeyinde Verimlilik Farklarının Ölçülmesi
  Döviz Kurları ve Yaşama Şansı
  Türkiye İmalat Sanayi Üretim Teknolojisi Dinamikleri Üzerine Bölgesel ve Sektörel Düzeyde Analizler


Kamu Yönetimi ve Verimlilik

  İdarede Verimlilik Denetimi 


KOBİ'lerde Verimlilik

  Bir Üretim İşletmesinde İşgören Performansının Ölçülmesine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Uygulaması
  İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirme Teknikleri İle 5S’nin Ortak Yönleri
  Kırıkkale'de KOBİ'lerin verimlilik Sorunları ve Çözüm Önerileri 


Politika Oluşturma ve Uygulama Araçları

  Girişimcilik Desteklerine Yönelik Etki Analizi Çalışmalarının İçerik Analizi İle İncelenmesi
  Tematik Coğrafi Haritaların Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi
  Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ’lere Katkısı 


Sanayide Enerji Verimliliği ve İyi Uygulamalar

  Arçelik AŞ'de Enerji Verimliliği
  Sanayide Enerji Yönetimi
  Sanayide Verimlilik, Enerji Yönetimi ve Tasarruf 


Sosyal Politika Bağlamında Verimlilik Tartışmaları

  Gençlerin İstihdam Olanakları ve Kayıtdışılık
  İş-Yaşam Dengesi Politikaları ve İstihdam Yaratan Büyüme
  Türkiye Refah Rejimi ve Sosyal Dışlanma 


Temiz Üretim Örnek Uygulamaları

  Alüminyum T6 Isıl İşlemi İçin Geliştirilen Sepet Tasarımı İle Zaman ve Enerji Tasarrufu Sağlanması
  Bilyalı Değirmenlerde Hız Dolum Oranı Optimizasyonu ve Boru Hattı Ekipmanları Yalıtımı ile Enerji Verimliliği Uygulaması
  Savunma Sanayide Temiz Üretim Konsepti


Türkiye İmalat Sanayinin Kaynak Verimliliği Potansiyeli ve İyi Uygulamalar

  İmalat Sanayinde Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi
  Koruma Klor A.Ş. Enerji Verimliliği Uygulamaları
  Koruma Klor A.Ş. Verimlilik Uygulamaları
  Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Verimlilik Uygulamaları


Türkiye'de Yaşam Döngüsü Analizi Uygulamaları

  Toz ve Sıvı Çamaşır Deterjanlarının Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 


Ulusal Bölgesel Sektörel Verimlilik Analizleri

  KOBİ’lerde Sektör ve Ölçek Bazında İşgücü Verimliliği
  Türk İmalat Sanayinin Bölgesel Düzeyde Ekonomi ve Çevresel Etkinliğinin ver Zarflama Analizi İle Ölçümü
  Türkiye ve AB Ülkelerinde İmalat Sanayiinde Bölüm ve Ölçek Bazında Kısmi İşgücü Verimliliği


Uygulamada Kamu Yönetimi ve Verimlilik

  Kariyer Meslek Mensuplarının verimliliğinin Artırılmasında Ödül ve Ceza Sistemlerinin Etkisi
  Memurların Görevde Yükselme Sisteminin Verimliliğe Etkisi
  Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Kurumsal Kültür ve Hizmet Memnuniyeti İlişkisi Ankara İlçe Belediyeleri Örneği
  Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama Süreci Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Verimliliğe Dair Kavramsal Tartışmalar

  Klasik ve Neoklasik İktisadi Öğretilerde verimlilik
  Schumpeterci Yenilik ve Yapısal Dönüşüm Üzerine
  Türkiyede Uzun Dönem Verimlilik Büyümesi Patent, Marka ve Endüstriyel Tasarımların Etkisi Üzerine Değerlendirmeler


Yeni Teknolojiler ve Sanayinin Geleceği

  Büyük Veri Projelerinde Kurumsal Yol Haritası
  Nesnelerin Interneti ve Enerji Verimliliği


4. Ulusal Verimlilik Kongresi
  Bildiriler Kitabı


Copyright @ Verimlilik Genel Müdürlüğü. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale